نویسنده = رحیم بدری گرگری
عوامل موثر بر مشارکت فعال والدین در امر آموزش و پرورش و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/cipj.2022.52033.1044

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ حسین استادحسنلو


اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر متوسطه عراق: نقش کارکرد خانواده و سبک‌های تربیتی والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.22034/cipj.2022.52620.1056

رحیم بدری گرگری؛ شهروز نعمتی؛ استبرق عبدالرحمن ناصر


پیش‌بینی نگرانی براساس سازه‌های بهزیستی اجتماعی و خوش‌بینی در مادران کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/cipj.2022.52793.1060

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ میترا ماشاالهی


طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-57

10.22034/cjpj.2021.13631

یوسف ادیب؛ سعیده زارع؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری