مطالعة پدیدارشناسانة عوامل ضعف یادگیری با تمرکز بر تجارب زیستة دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

یادگیری و پیشرفت تحصیلی مناسب دانش‌آموزان به عنوان مهم‌ترین هدف نظام‌های آموزشی، منوط به وجود مجموعه‌ای از عوامل مساعد آموزشی و غیرآموزشی است که فقدان آنها موجب عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و به هدر رفتن منابع سازمانی آموزش و پرورش کشور می‌شود. پژوهش حاضر با استناد به ادراکات و تجارب زیسته و پدیدارشناختی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به واکاوی مهم‌ترین عوامل موثر بر ضعف یادگیری و پیشرفت تحصیلی پرداخته است. تحقیق با توجه به ماهیت و هدف آن از نوع پژوهش کیفی مبتنی بر نظریة زمینه‌ای است که داده‌های آن با رعایت اصل اشباع نظری، از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با 22 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم گردآوری شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. واکاوی داده‌ها نشان داد که مهم‌ترین عوامل مرتبط با ضعف یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در سه مضمون یا درون‌مایه کلی یعنی عوامل فردی (فقدان مهارت برنامه‌ریزی تحصیلی و مطالعه، ناتوانی در تصمیم‌گیری و حل مسئله و برنامه‌ریزی هدفمند برای آینده، ضعف پایه ای دروس سالهای قبل، عدم تمرکز در کلاس و موقع درس خواندن و.....)،عوامل مدرسه‌ای(ضعف دبیران، نحوه ارزشیابی، وضعیت فضاهای کلاسی، کتب درسی و....) و عوامل برون مدرسه‌ای(مشکلات خانوادگی، درگیری با موبایل و فضای مجازی، تاثیردوستان و گروه همسالان و معضلات کلان نظام آموزشی) قابل انتزاع و بررسی است. بدیهی است بکارگیری مجموعه‌ای از راهکارهای علمی جهت مقابله با عوامل یاد شده می تواند بهبود یادگیری دانش‌آموزان دختر را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of the factors of learning weakness with respect to the lived experiences of secondary school female students

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD AMINI 1
  • MADANI AHMAD 2
  • fatemeh baghshekhi 2
1 university of kashan
2 UNIVERSITY OF KASHAN
چکیده [English]

It is obvious that effective and efficient learning and desirable academic performance of students depends on the existence of a set of educational and non-teaching factors that their lack poses a serious obstacle to learning and realization of intended goals and objectives. The present study attempts to determine the most important factors affecting learning weakness and academic performance of second-grade female students based on the lived experiences of students in this level. The general approach to this research is qualitative in terms of its nature and purpose, during which the data were collected by a semi-structured interview with 22 female secondary school students. The seven-step Colaizzi method was used to analyze the obtained data. Analysis of the data showed that the most important factors related to the learning weakness of female high school students can be expressed and discussed in three themes or general themes. That is, individual factors (lack of academic and study planning skills, inability to decide and solve problems and purposeful planning for the future, the basic weakness of previous years' courses, lack of focus in the classroom and etc.). School factors (weakness of teachers, evaluation method, condition of classrooms, textbooks, etc.) and extracurricular factors (family problems, excessive use of mobile and cyberspace, the impact of friends and peers and major problems of the educational system) can be abstracted. Obviously, using a set of scientific solutions to deal with these factors can improve and enhance the learning of female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Qualitative Study
  • learning weakness
  • academic achievement
  • Female Students