اهداف و چشم انداز

·       اهداف نشر وگسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه برنامه درسی و آموزش در مقیاس های محلی، منطقه ای و ملی و بین­المللی؛
·       تحلیل نظرات مختلف در زمینه برنامه درسی و آموزش؛
·       نشر یافته­ها و دیدگاه­های نو در زمینه برنامه درسی و آموزش بویژه آموزش و توسعه منابع انسانی؛
·       فراهم سازی زمینه تبادل نظر در مسایل برنامه درسی و آموزش؛
·       نقد و بررسی منابع معتبر و سودمند برنامه درسی و آموزش؛

·       تلاش در جهت ارتقای کیفیت پژوهش­های برنامه درسی و آموزش.