اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فیروز محمودی

علوم تربیتی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

firoozmahmooditabrizu.ac.ir
+989104002681
0000-0002-4617-348X

h-index: 7  

سردبیر

دکتر یوسف ادیب

مطالعات برنامه درسی استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

adibtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدرضا سرکار آرانی

Professor of Teacher Education, Department of Educational Sciences, Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University

www.educa.nagoya-u.ac.jp/en/faculty/arani/index.html
araninagoya-u.jp

دکتر داود معصومی

University of Gävle

www.hig.se/DavoudMasoumi
davoud.masoumihig.se

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوسف ادیب

مطالعات برنامه درسی استاد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

adibtabrizu.ac.ir

دکتر رحیم بدری گرگری

استاد دانشگاه تبریز

badri_rahimyahoo.com
0000000171966601

دکتر فرهاد سراجی

مطالعات برنامه درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

ltr.basu.ac.ir/~fseraji
fserajibasu.ac.ir

دکتر خلیل سلطان القرایی

علوم تربیتی ' استاد بازنشسته، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

soltantabrizyahoo.com

دکتر اسکندر فتحی آذر

دانشگاه تبریز

simap.tabrizu.ac.ir/homepage/e-fathiazar/?lang=en-gb
e-fathiazartabrizu.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه بوعلی سینای همدان

ltr.basu.ac.ir/~siroosghanbari
s.ghanbaribasu.ac.ir
0000-0002-2541-693X

دکتر شهرام واحدی

University of Tabriz

vahedi117yahoo.com

دکتر محمدعلی رستمی نژاد

علوم تربیتی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/file/download/teachersInfo/1548436066-cv1397english.pdf
marostamibirjnad.ac.ir

دکتر کیومرث تقی پور

علوم تربیتی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

taghipourtabrizu.ac.ir
0000-0001-6799-7720

مدیر داخلی

دکتر حسین دهقان زاده

استادیار دانشگاه تبریز

dehganzadehtabrizu.ac.ir