طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمت شهر تهران می باشد. این پژوهش جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی است. داده های بخش کیفی با روش گراندد تئوری و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، تا اشباع داده ها با مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 28 نفر از معلمان دوره ابتدایی در شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 انجام پذیرفت. در بخش کمی، جامعه آماری تحقیق شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 384 معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش نامه محقق ساخته با 73 گویه طراحی گردیدکه روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تایید گردید. پایایی درونی سئوالات با استفاده از آلفای کرونباخ(84/0) به دست آمد. جهت اعتبار یابی مدل پژوهش از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. یافته های بخش کیفی بر مبنای روش اشتراوس و کوربین (2008) در سه قسمت زمینه، راهبرد و پیامد مقوله بندی شدند. نتایج نشان داد در بخش زمینه ها: وضعیت اقتصادی معلم، منزلت اجتماعی معلم و مشارکت و نوع کلاس،در بخش راهبردها : انگیزش و سابقه شغلی معلمان و در بخش پیامدها: اثربخشی و تغییرنگرش معلم از بالاترین بار عاملی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Affective Factors that Affects Participation of Primary Teachers in in-service Training

نویسندگان [English]

  • yousef adib 1
  • saeedeh zare 2
  • firooz mahmoodi 3
  • rahim badri gargari 4
1 Professor, Department of Educational Science and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 PHD Student of Curriculum Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Science and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
4 education department, education faculty University of Tabriz
چکیده [English]

In-Service Training is a way of upgrading teachers’ skills and knowledge for improving teaching and learning which may lead to a better job performance. In order to reach this, affective participation of teachers is needed. The purpose of this research is to design a model of affective domain that affects participation of teachers in in-service training in Tehran. The research method used in this study was exploratory mixed. The qualitative section was based on the grounded theory method on 28 teachers of the primary schools in Tehran through targeted sampling and data saturation. The data collection method was carried out through a semi- structured interview and was analyzed using Strauss and Corbin (2008) method that includes 3 sections of contextual conditions, strategies, and results. The statistical population of the study consisted of all teachers of primary schools in Tehran. The quantitative section used clustered sampling that comprised of 384 teachers. A Researcher-made questionnaire with 73 questions was designed and validated through factor analysis. Model validation was obtained through contingency factor analysis and the Internal reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach’s Alpha (0.84). The results show teachers’ economic situation, teachers’ social status and delivery mode, in contextual conditions, motivational factors, teachers’ experience, in strategies, and teachers’ change of view, effectiveness of in-service training in results. They all had the highest factor load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exploratory mixed
  • Designing a Model
  • in-service Training
  • Primary teachers