ارزیابی دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی بر اساس شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و حرفه ای قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی بر اساس شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری شامل مدیران گروه، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی می باشند که با توجه به محدود بودن افراد جامعه، نمونه گیری انجام نشده و همه افراد جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته می شوند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تحلیل یافته های پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی در همه ابعاد آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امکانات متوسط ارزیابی شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، دانشکده ها می توانند جهت برنامه ریزی برای تغییرات و تحولات لازم از آن استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rahimi
-
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of evaluating the technical and vocational schools of Markazi province. The research method is descriptive-survey. The statistical population consists of group managers, faculty members and employees of the provincial technical and vocational colleges. Due to community constraints, sampling is not done and all people in the community are considered as examples. A questionnaire was used to collect the required information and analyze the findings. In this research, content validity was used to determine the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha method was used to determine validity and reliability. SPSS software was used to analyze data. According to the results, the status of the technical and vocational university of Markazi province has been medium evaluated in all aspects of educational, research, student, cultural, credit and facilities. SPSS software was used to analyze data. According to the results, the status of the technical and vocational university of Markazi province has been medium evaluated in all aspects of educational, research, student, cultural, credit and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Index
  • Evaluation Indicators
  • Technical and Vocational Education