ارزیابی وضعیت موجود سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شاهد در دوران کرونا از دید اساتید و دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت موجود سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) دانشگاه شاهد در دوران کرونا از دید اساتید و دانشجویان آن انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیماشی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه اساتید هیات علمی(330) و دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 1400-99 می باشد که از این میان بر حسب جدول نمونه گیری مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی ساده 271هیات علمی و 443 دانشجو به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، از آزمون محقق ساخته که حاوی 62 گویه بر مبنای عناصر برنامه درسی طراحی شده بود، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شیوه های آمار توصیفی (از قبیل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و آمار استنباطی (از قبیل آزمون T، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون یومان ویتنی و همچنین آزمون ویلکاکسون) استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، مشخص شد بین دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهد در خصوص وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شاهد در خصوص تحقق عناصر برنامه درسی تفاوت وجود دارد. به طوری که از نظر دانشجویان وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شاهد در خصوص تحقق عناصر هدف، محتوا، دسترسی به منابع اموزشی و یادگیری، تعامل استاد و دانشجو، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش الکترونیکی در حد نامطلوب است این در حالی است که از منظر اساتید وضعیت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شاهد در خصوص تحقق عناصر فوق در حد مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the current status of the E-learning System of Shahed University during the Covid-19 era from the perspective of Faculty and Students

نویسنده [English]

  • Reyhane Seifi 1
1 Master student of curriculum planning at Shahed University
چکیده [English]

Background and Objectives: The aim of this study was to evaluate the current status of the elearning system (LMS) of Shahed University during the Covid-19 from the perspective of its faculty and
students.
Methods: The research method is descriptive-survey and applied. The population of the study included
all faculty members (330) and students of Shahed University in the academic year 2021-2022, of which
271 faculty members and 443 faculty membersselected as sample, according to Morgan sampling table
and using simple random stratified sampling method. to collect information, a researcher-made test
containing 62 items was designed based on curriculum elements. Descriptive statistics (such as
frequency, frequency percentage and mean) and inferential statistics (such as t-test, one-way analysis
of variance, Yuman-Whitney test and Wilcoxon test) were used to analyze the data.
Findings: Based on the research findings, it was found that there is a difference between the views of
faculty and students of Shahed University regarding the status of the e-learning system of Shahed
University regarding the realization of curriculum elements. From the students 'point of view, the
situation of the e-learning system of Shahed University regarding the realization of goal elements,
content, access to educational and learning resources, teacher-student interaction, evaluation of
academic achievement in e-learning is unfavorable, while from the faculty point of view. The status of
the e-learning system of Shahed University regarding the realization of the above elements is optimal.
Conclusion: According to the results of this study, Shahed University can use it to plan for the
necessary changes and developments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instruction
  • E-learning System