ارزیابی شبکه دانش آموزی شاد با رویکرد SWOTبه منظور ارائه راهبردهایی جهت بهبود برنامه درسی دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شبکه اجتماعی دانش آموزی(شاد) با رویکردswot به منظور ارائه راهبردهایی جهت بهبود برنامه درسی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل دو گروه معلمان و دانش‌آموزان دوره اول متوسطه، منطقه 14 شهرتهران، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده ازجدول مورگان، ازتعداد 515 معلم، 220نفر، واز تعداد 16780 دانش‌آموز، 376 نفر به عنوان نمونه برآورد و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد و در طراحی آن، گویه ها در چهار بخش (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) تنظیم شده است. جهت برآورد روایی پرسشنامه، از روایی صوری و محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده امار توصیفی (جدول و نمودار فراوانی، درصد، انحراف معیار و میانگین) و آمار استنباطی( t تک متغیره) استفاده شد.
پس از شناسایی چهار بعد نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها وتهدید‌ها از نظر دبیران و دانش‌اموزان با توجه به نتایج به دست آمده، و با استفاده ازجدول ماتریس swot راهبردهای تهاجمی (so) که بر اساس استفاده از نقاط قوت برای بهره‌برداری از فرصت‌ها، راهبردهای اقتضایی (wo) که بر اساس از بین بردن نقاط ضعف برای بهره-برداری از فرصت ها مناسب‌اند، راهبرد‌های انطباقی(st) که بر اساس استفاده از نقاط قوت برای مبارزه با تهدیدها مناسب‌اند و راهبردهای تدافعی(wt) که بر اساس از بین بردن نقاط ضعف برای مبارزه با تهدیدها مناسب اند ارایه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Happy Student Network with SWOT approach in order to provide strategies to improve the curriculum of junior high school

نویسنده [English]

  • mohsen dibaei saber 1
1 SHAHED UNIVERSITY
چکیده [English]

The present study aimed to evaluate the student social network (SHAD) with a swot approach in order to provide strategies to improve the curriculum. This research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of research method. The statistical population includes two groups of high school teachers and students, District 14 of Tehran, which using random sampling method and Morgan table, out of 515 teachers, 220 people, and 16780 students, 376 people as a sample and were studied. The research tool is a researcher-made questionnaire and in its design, the items are arranged in four sections (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Formal and content validity were used to assess the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha method was used to assess the reliability of the questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics (table and graph of frequency, percentage, standard deviation and mean) and inferential statistics (univariate t). After identifying the four dimensions of strengths, weaknesses, opportunities and threats from the perspective of teachers and students according to the results obtained, and using the swot matrix table of aggressive strategies (so) based on the use of strengths to exploit Opportunities, contingency strategies (wo) based on eliminating vulnerabilities that are appropriate to take advantage of opportunities: Adaptive strategies (st) based on using strengths to combat threats, and defensive strategies (wt) Which were presented on the basis of eliminating weaknesses suitable for combating threats.
Findings: The results of the research are explained. Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that improving the background and motivational conditions for learning English is effective
Conclusion: The conclusion and discussion of the research are explained. These findings have practical implications for the areas of English language teaching that are discussed in detail.