مقایسه TPACK معلمان مدارس هوشمند و عادی و ارتباط آن با اضطراب فناورانه دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 دانشار برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر در جهت مطالعه وضعیت دانش و مهارت TPACK معلمان مدارس هوشمند و عادی و به طبع آن تبیین تفاوت میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان مدارس متوسطه دوره اول شهر اردبیل اجرا شده است. پژوهش حاضر در صدد بررسی و بیان تفاوت میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اردبیل در سالتحصیلی 99-1398بود. ابزار پژوهش بدین ترتیب بود که برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه که یکی برگرفته از پرسشنامه TPACK و دیگری برگرفته از پرسشنامه اضطراب فناورانه استفاده شد. در رابطه با فرضیه بیان تفاوت میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان با توجه به نوع مدرسه و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان، با اینکه تعامل بین مدرسه و دانش تربیتی، مدرسه و دانش محتوایی با اضطراب فناورانه دانش آموزان رابطه معنی داری دارد اما چون در سایر مولفه ها رابطه معنی دار آماری مشاهده نگردید. به همین دلیل میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان یکسان و برابر است و این فرضیه تأیید نشد. دانستن عوامل اضطراب فناورانه می تواند به معلمان در اصلاح برنامه درسی و اثربخشی شیوه های تدریس کمک کند تا دانش آموزان در یادگیری خود موفق باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of teachers TPACK at smart and normal schools and their relationship with student’s technological anxiety in Ardabil middle schools

نویسندگان [English]

  • Mahmud Khorushy 1
  • Firooz Mahmoodi 2
  • Davoud Tahmasebzadeh Sheikhlar 3
1 Tabriz university
2 tabriz university
3 tabriz university
چکیده [English]

Background and Objectives: Currently about the study of students and experts TPACK teachers of scientific schools Smart and normal and naturally talk about it and think separately about international opinions and using the knowledge of students and TPACK trained teachers and also TPACK trained teachers and also presented in Ardabil. In this research, using the knowledge and ability of TPACK teachers and its relationship with respect to student’s technological anxiety has been published.
 
Methods: The statistical population in this study included all teachers and high school students in Ardabil. Sampling in this study was done as a criterion. Thus, the total number of normal and smart schools considered for conducting the research was 16 schools. From the mentioned schools, 160 people were randomly selected to test the TPACK skills, and according to that, three students from each class of those schools were randomly selected to test the technological attitude of 480 people. The research tool was that a standard questionnaire based on TPACK and technological anxiety was used to collect information.
 
Findings: In the study and analysis of research hypotheses, analysis of variance was used to express the difference between the mean score of student’s technological anxiety and the level of knowledge and skills of teachers' TPACK, which was presented in the form of four hypotheses.
 
Conclusion: The results showed that knowing the factors of technological anxiety can help teachers to improve the curriculum and the effectiveness of teaching methods so that students are successful in their learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TPACK
  • technological anxiety
  • smart and normal schools