نقش سازه‌های بخشش و نوع دوستی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی: پژوهشی در حوزه نارسایی‌های ذهنی و تحولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشگده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی

3 3. کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، مرکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری (2) ناحیه چهار، تبریز، ایران

چکیده

در سالهای اخیر با مطرح شدن روانشناسی مثبت نارسایی های تحولی نیر به لحاظ شواهد پژوهشی تحت تاثیر این رویکرد قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر نقش متغیرهای مثبت روان‌شناختی شامل بخشش، نوع دوستی و بهزیستی روان شناختی را در مادران دارای کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی مورد بررسی قرارداده است. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل مادران دارای کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند. تعداد 196 نفر از این گروه از مادران به صورت نمونه‌گیری در دسترس نتخاب شدند و جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس-های سلامت روانی بشارت، بخشش ان ‌رایت و نوع دوستی اشتون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نوع دوستی و ابعاد بخشش و بهزیستی روان شناختی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین متغیرهای نوع‌دوستی(β=0/315) و ابعاد بخش( بعد عاطفی، β=0/296، بعد شناختی، β=0/211 و بعد رفتار، β=0/145)بیشترین نقش را در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی دارند. به‌نظر می‌رسد ارتقای روابط بین‌-فردی ناشی از بخشش و نیز تاثیرات حمایتی نوع-دوستی منجر به بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی می‌شود. طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی بخشش و نوع‌دوستی برای کمک به این گروه از مادران و سایر نارسایی‌های تحولی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

l

نویسندگان [English]

  • Nemati Nemati 1
  • rahim badri gargari 2
  • Ghomro Khadem 3
1 Ph.D. in Psychology and Education of Exceptional Children, Associate Professor, Educational Sciences Department, School of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz,
2 education department, education faculty University of Tabriz
3 MA in psychology. SLD Center
چکیده [English]

l