بررسی مؤلفه‌های فرهنگ عمومی در کتب فارسی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی دانشگاه ها(سمت)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی انجام گرفت. ایـن پـژوهش از نـوع توصیفی و در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد.ابزار مورد استفاده در ایـن تحقیق، تحلیل محتوا می‌باشد. با اسـتفاده از ایـن روش بـه تحلیـل کتـاب‌هـای درسـی فارسی دورة ابتدایی تحصیلی، هـمچنـین اهـداف کلـی جمهـوری اسـلامی ایـران، اهـداف دورة ابتـدایی تحـصیلی و اهـداف درس فارسـی پرداخته شد. جامعة آماری شامل شش کتاب فارسی (بخوانیم) در دورة ابتدایی در سال تحصیلی 99-1398 بوده اســت که به روش تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها حاکی از این است که گویـه‌های فرهنگ عمومی در ارتقـای سـطح فرهنگ عمومی تأثیر بالایی دارد و دانش‌آموزان باید از طریق کتب درسی با مؤلفه‌هـای فرهنگ عمومی که در آن زندگی می‌کنند، آشنا بشوند؛ به همین دلیل دانش آموزان در سال‌های انتهای دورة ابتدایی، در پایة چهـارم، پـنجم و ششم، درک بهتـری نـسبت بـه مـسائل فرهنگی جامعة خود بدست میآورنـد و در نتیجـه در پایـۀ ششم توجّـه زیـادی بـه مؤلفه‌های فرهنگی شده است.نتایج تحلیل محتوا نشان داد که اولویت‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ عمومی (ارزش‌های عمومی دینی و اخلاقی، هنجارهای قانونی، نمادهای ملّی، نمادهای مذهبی) در کتب فارسی در 6 پایة ابتدایی نزدیک به هم مـی‌باشـد؛ در حالی که در محتوای کتـب فارسـی دورة ابتـدایی تحصیلی از میان مؤلفه‌های فرهنگ عمومی کتب فارسی دبستان، بیشترین فراوانی در مؤلفة «ارزش‌های عمومی دینی و اخلاقی» و کمترین فراوانی در مؤلفة «نمادهای مذهبی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the components of public culture in the Farsi textbook of primary school

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nasseri 1
  • Mohammad Armand 2
1 Master of Curriculum Planning ,Research Science Branch ,Islamic Azad University, Tehran ,Iran ,
2 Associate Professor, Organization for the Study and Compilation of Islamic and Humanities Textbooks of Universities (Samt),Tehran ,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the content of elementary school Persian books.This research is of descriptive type and is in the group of applied research.The tool used in this research is content analysis.Using this method, the analysis of Persian textbooks for the elementary school as well as the general objectives of the Islamic Republic of Iran, the objectives of the elementary course and the objectives of the Persian course were discussed.The statistical population consisted of six Persian books(let's read)in the elementary school in the academic year 2019-2020, which were examined by counting method.Findings indicate that the elements of public culture have a great effect on promoting the level of public culture and students should be familiar with the components of public culture in which they live through textbooks. At the end of the elementary school, in the fourth, fifth, and sixth grades, they gain a better understanding of the cultural issues of their society, and as a result, in the sixth grade, much attention is paid to the cultural components.The results of content analysis showed that the prioritization of the components of public culture(general religious and moral values, legal norms, national symbols, religious symbols)in Persian books in the six primary grades are close to each other.While in the content of Persian books of elementary school, among the components of general culture of Persian textbooks, the highest frequency is in the component of"general religious and moral values" and the lowest frequency is in the component of religious symbols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Public Culture
  • Components of Public Culture
  • Curriculum