تجارب زیسته معلمان بومی از چالش‌های آموزش در مناطق دارای خرده فرهنگ در دوران بحران کووید19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه بیرجند

4 کارشناس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته معلمان بومی از چالش‌های آموزش در مناطق دارای خرده فرهنگ در دوران بحران کووید19 انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. قلمرو مطالعاتی کلیه معلمان بومی دوره ابتدایی شهرستان لایین بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، معلمان بومی دارای حداقل 8 سال سابقه خدمت انتخاب و مصاحبه‏ها، تا رسیدن اشباع نظری ادامه‏یافت. اطمینان‌پذیری آن از طریق سه معیار قابل‌قبول بودن، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری به دست آمد. یافته‏ها با استفاده از روش‌ کلایزی تحلیل شدند و در 5 مقوله اصلی از جمله چالش های مرتبط با دانش آموزان، والدین، سیستم و رسانه ها، معلمان و چالش های مرتبط با جوامع بومی و 15 زیر مقوله طبقه بندی شدند. یافته ها نشان داد در محیط های بومی تجارب یادگیری مبتنی بر محیط، یادگیری های گروهی و وجود ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموزان از منابع یادگیری و آموزش محسوب می‌شوند، که با توجه به بحران کووید 19این فرصت از معلمان گرفته شده است. مساله دیگر ورود آنی و بی برنامه رسانه ها به نظام آموزشی در محیط بومی است، که نگرانی هایی را برای والدین و جامعه بومی به همراه داشته است. به طور کلی یافته ها نشان داد که مهمترین چالش آموزش مجازی در بحران کووید 19 تخریب فرهنگ بومی است. علاوه بر این عدم تحقق عدالت آموزشی نیز از چالش های مورد توجه در این مناطق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous Teachers' Living Experiences of Education Challenges in Subcultural Areas during the COVID Crisis 19

نویسندگان [English]

  • shiva jalayeri laeen 1
  • Hossein Jafari suny 2
  • Mohsen Ayati 3
  • ghazal jalayeeri laeen 4
1 Assistant Professor
2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor of Birjand University
4 Expert
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the lived experiences of native teachers of the challenges of education in subcultural areas during the Covid Crisis 19 in the new suburbs. The Approach of the present study was qualitatively phenomenological. The study area was all native primary school teachers in Laeen city. Using purposive sampling method, native teachers with at least 8 years of service experience were selected and interviews were continued until theoretical saturation. Its reliability was obtained through three criteria of acceptability, reliability and verifiability. Findings were analyzed using the Claysian method and were classified into 5 main categories including challenges related to students, parents, systems and media, teachers and challenges related to indigenous communities and 15 subcategories. The findings showed that in indigenous environments, experiences based on environment-based learning, group learning and the existence of emotional connection between teacher and students are the sources of learning and teaching, which has been taken away from teachers due to the Covid 19 crisis. Another issue is the immediate and unplanned entry of the media into the education system in the indigenous environment, which has raised concerns for parents and the indigenous community. Overall, the findings show that the most important challenge of e-learning in the Covid 19 crisis is the destruction of indigenous culture. In addition, the lack of educational justice is one of the challenges in these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Teacher
  • Indigenous areas
  • Covid 19