بررسی رابطه باورهای معرفت‌شناختی بادرگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکد ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه باورهای معرفت‌شناختی با درگیری تحصیلی (شناختی- رفتاری) و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 1400-1399 بود.
روش ها: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه 285 نفر دانش آموز دوره متوسطه نظری بودند که از جامعه ای به حجم 1053 (424 نفر پسر و 629 نفر دختر) و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه معرفت‌شناختی شومر (1990) و پرسشنامه درگیری‌تحصیلی فریدریکس و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها: بررسی یافته‌ها نشان داد که وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی نامطلوب بود و نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه نیز تفاوت معناداری را نشان نداد و سایر نتایج نشان داد که بین باورهای معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش‌آموزان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، به تمامی دست‌اندرکاران و مجریان نظام آموزشی در آموزش و پرورش توصیه می‌شود، زمینه و بستر لازم را برای تقویت باورهای معرفت شناختی نسبت به درس زبان انگلیسی در دوره متوسطه را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Epistemological Beliefs in Academic Conflict and Academic Achievement in High School Students

نویسندگان [English]

  • Mohamad bagher Akbarpoor zanghalani 1
  • Saeed Khodayari shouti 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Payame Noor University, Iran
2 Master of Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: The main purpose of this study was to investigate the relationship between epistemological beliefs and academic (cognitive-behavioral) involvement and academic achievement of English language among theoretical high school students in Chaypareh in the academic year 2021-2022.
Methods: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The study sample was 285 theoretical high school students who were selected from a population of 1053 (424 boys and 629 girls) using stratified simple accident. Schumer (1990) epistemological questionnaire and Friedrix et al.'s (2004) academic engagement questionnaire were used to measure research variables. Students' academic achievement in English was also assessed by examining their average scores in this course in two ways: self-reporting and reviewing academic transcripts. Descriptive statistics, one-way analysis of variance, Pearson correlation and multiple regression analysis were used to analyze the data.
Findings: The results showed that the educational status of students in English was unfavorable and the results of one-way analysis of variance did not show a significant difference and other results showed that between epistemological beliefs with cognitive, behavioral involvement and English academic achievement between Students have an inverse and significant relationship.
Conclusion: According to the results of this study, it is recommended to all those involved and implementers of the educational system in education, to provide the necessary context for strengthening epistemological beliefs about English language lessons in high school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological beliefs
  • academic conflict
  • academic achievement