بررسی نقش دیدگاه دانشجویان نسبت به مؤلفه‌های برنامه درسی و ادراک شایستگی در خلاقیت هیجانی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

پیشینه و اهداف: این پژوهش به منظور بررسی نقش دیدگاه دانشجویان نسبت به مؤلفه های برنامه درسی و ادراک شایستگی در خلاقیت هیجانی آنان انجام شد.

روش ها: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود، که در سال تحصیلی 1399-1398 مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب افراد نمونه بر اساس جدول گرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 310 دانشجو انتخاب شدند. از سه پرسش نامه دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه های برنامه درسی طاطاری(1394)، ادراک شایستگی هارتر(1985) و خلاقیت هیجانی آوریل(1999) برای جمع آوری داده ها استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تحلیل شد. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون سلسله مراتبی و آزمون تی مستقل جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مولفه‌های روش تدریس، روش ارزشیابی، محتوا و متغیر ادراک شایستگی در میزان خلاقیت هیجانی دانشجویان نقش دارند و این متغیر ها قادرند به پیش بینی میزان خلاقیت هیجانی دانشجویان بپردازند. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان نمره دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفه های برنامه درسی در دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن بوده است و یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که بین میزان ادراک شایستگی و خلاقیت هیجانی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of students' attitudes toward curriculum components and competency perception in their emotional creativity

نویسندگان [English]

  • Ali akbar ajam 1
  • azam ajam 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran.
2 M.A student in educational research, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives: This study was conducted to investigate the role of students' attitudes toward curriculum components and competency perception in their emotional creativity.

Methods: The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all undergraduate students of Gonabad University of Medical Sciences, who were studying in the academic year 1399-1398. A total of 310 students were selected to select the sample based on the Georgian and Morgan table and the stratified random sampling method. Three questionnaires of students' views on the components of Tatari curriculum (2015), Harter competence perception (1985) and April's emotional creativity (1999) were used to collect data and the data were analyzed using SPSS software version 22. . Pearson correlation coefficient, hierarchical regression and independent t-test were used to analyze the data.

Findings: Findings showed that the components of teaching method, evaluation method, content and competency perception variables play a role in students 'emotional creativity and these variables are able to predict students' emotional creativity. Also, the results of the present study showed that the score of students' views on the components of the curriculum in male students was higher than female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Components
  • Competency Perception
  • Emotional Creativity
  • Students