اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی-فراشناختی بر تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر بوکان بود. این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد.
روش ها: نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان دانش آموزان دخنر پایه هفتم شهر بوکان انتخاب و به صورت دردسترس در گروه‌های آزمایش (آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش راهبردهای شناختی-فراشناختی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ (2010) و پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر (2001) در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد.
یافته ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای شناختی-فراشناختی در کاهش سطح تفکر ارجاعی و افزایش یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching cognitive and metacognitive learning strategies on referral thinking and self-directed learning among students

نویسندگان [English]

  • bahaadin karimi
  • mehri mehrparvar
Islamic Azad University, Buchan Branch
چکیده [English]

Background and Objectives: The main purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching cognitive-metacognitive strategies on referral thinking and self-directed learning among seventh grade female students in Bukan. This was a quasi-experimental study in which a pretest-posttest design with a control group was used.
Methods: The sample consisted of 40 subjects who were selected through Convenience Sampling from seventh grade female students in Bukan and were assigned to the experimental (cognitive-metacognitive strategies) and control groups. In the intervention phase, the experimental group was trained in cognitive-metacognitive strategies for 8 sessions of 90 minutes. The control group did not receive any interventions. Ahring’s Reference Thinking Questionnaire (2010) and Fisher’s Self-Guided Learning Questionnaire (2001) were used in pre- and post-test stages to collect data for both experimental and control groups. Research data were analyzed through analysis of covariance using SPSS 23 software. The results of covariance analysis indicated a significant difference between the two groups.
Findings: The results showed that teaching cognitive-metacognitive strategies was effective in reducing the students' level of referential thinking and increasing their self-directed learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Teaching cognitive and metacognitive strategies"
  • " Referential thinking"
  • "Self-directed learning"