اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه‌درسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

2 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان ابتدایی انجام پذیرفت.
روش: طرح پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان هریس در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از این جامعه، تعداد 40 دانش‌آموز به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سازش‌یافتگی سینها و سینگ(2011)، احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران(2004) و خودپنداره تحصیلی یی سن چن(2004) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام گرفت.
یافته: میانگین نمرات خودپنداره تحصیلی و تعلق به مدرسه در پس آزمون در گروه آزمایش به ترتیب 05/33 ± 24/4 و 05/54 ± 54/4 به‌دست‌ آمد. نتایج نشان داد؛ آموزش مهارت‌های اجتماعی بر احساس خودپنداره تحصیلی و تعلق به مدرسه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی تأثیر دارد(P≤0/01) و باعث افزایش خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه می‌شود.
نتیجه‌گیری: براین اساس اکتساب و به کارگیری مهارت‌های اجتماعی مبنایی است که ارتباط‌های بین فردی بر پایه آن ساخته می‌شود. دانش‌آموزانی که مهارت‌های اجتماعی را به طور واقعی تمرین می‌کنند و به شایستگی به کار می‌گیرند، به طور حتم قادرند در ورود به گروه همسالان و دوست‌یابی موفق باشند و تعاملی مثبت و متقابل با دیگران برقرار کنند که چنین امری باعث افزایش خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در آنان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social skills training on academic self-concept and sense of belonging to school in elementary school students

نویسندگان [English]

  • Saeid Sharifirahnemo 1
  • Ayatollah Fathi 2
  • Rana Pourmalai Harris 3
1 PhD Student in Curriculum Studies, Bu Ali Sina University
2 NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies
3 Master of Clinical Psychology, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The present study was conducted with the aim of the effectiveness of social skills training on academic self-concept and sense of belonging to school in primary school students.
Method: The research design was semi-experimental and pre-test-post-test design with a control group. The statistical population was the elementary school students of Harris city in the academic year 2018-2019, from this population, 40 students were randomly selected and placed in 2 experimental (20 people) and control (20 people) groups. To collect data, Sinha and Singh (2011), sense of belonging to school (2004) and Yi Sen Chen (2004) academic self-concept questionnaires were used. Data analysis was done with the statistical method of multivariate covariance analysis.

Finding: The average scores of academic self-concept and belonging to school after the test in the experimental group were 4.24 ± 33.05 and 4.54 ± 54.05 respectively. The results showed; Teaching social skills has an effect on the sense of academic self-concept and belonging to the school of primary school students (P≤0.01) and increases the academic self-concept and sense of belonging to the school.
Conclusions: Therefore, the acquisition and application of social skills is the basis on which interpersonal relationships are built. Students who practice social skills in a real way and use them competently are definitely able to be successful in entering the peer group and making friends and establish a positive and reciprocal interaction with others, which increases Academic self-concept and the feeling of belonging to the school become in them..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social skills
  • academic self-concept
  • sense of belonging to school
  • elementary school