بازنمایی تجارب زیسته معلمان در زمینه ارتقای انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات برنامه درسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تهران. ایران.

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش، معلمان ناگزیر به ارائه آموزش در بستر الکترونیک شدند. در این میان یکی از چالشهای اساسی معلمان، چگونگی حفظ و ارتقاء سطح انگیزش دانش‌آموزان می باشد. با توجه به اهمیت راهبردهای انگیزشی معلمان در این دوران، پژوهش حاضر درصدد شناسایی تجارب زیسته معلمان در زمینه ارتقاء انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی است. مقاله حاضر با روش پدیدارنگاری (تفسیری) انجام شده است. مشارکت‌کنندگان از میان معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در بستر الکترونیکی در سال تحصیلی1400-1399 بودند که 14 نفر از آنان با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه غیرحضوری نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از راهبرد کلایزی انجام شد. در مجموع، تعداد 5 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که راهکارهای مؤثر معلمان برای ایجاد و تقویت انگیزه دانش‌آموزان در محیط یادگیری الکترونیکی شامل بهبود مؤلفه ‌های آموزشی، توجه به ویژگی -های عاطفی - روانی دانش‌‌آموزان، رشد مهارت‌‌های اجتماعی، برجسته ‌سازی تربیت علمی و نهایتاً تقویت ظرفیت‌های زیباشناختی است. نتایج بیانگر آن است که بهبود مؤلفه‌های آموزشی بیشترین سهم و توجه به ابعاد زیباشناسانه کمترین سهم را در مجموعه راهکارهای انگیزشی معلمان این پژوهش داشته است. لذا جهت دستیابی به نتایج موفق و بهبود یادگیری دانش‌آموزان کاربرد انگیزاننده‌های تمام ساحتی با مدنظر داشتن اقتضائات خاص زیست بوم جدید یادگیری و نیز ظرفیت هایی که می تواند پیشروی دانش‌آموزان قرار دهد، لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing the lived experiences of teachers in improving the academic motivation of elementary school students in the e-learning environment

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Tari 1
  • Nasibe Tari 2
1 Department of Curriculum Studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran. Iran.
2 Lecturer at Farhangian University
چکیده [English]

With the spread of the corona virus, the closure of schools and the need to continue education, teachers are forced to provide education on an electronic platform. Among these, one of the basic challenges is how to maintain and improve the motivation level of students. This research seeks to identify the lived experiences of teachers in the field of improving the academic motivation of elementary school students in the e-learning environment. This article is done with the phenomenological (interpretive) method. Participants in this study include all elementary school teachers who had experience of teaching in electronic context in the academic year 2020-2021, and 14 of them were selected using a purposive sampling method. To collect data, a semi-structured virtual interview was used. The analysis of the interviews was done using the Collaizi’s strategy. Finally, 5 main categories and 19 sub-categories were extracted. The findings showed that the effective strategies of teachers to strengthen the motivation of students in the e-learning environment include improving educational components, paying attention to the emotional-psychological characteristics of students, and developing social skills, highlighting scientific education and eventually strengthening aesthetic capacities. The results show that the improvement of educational components had the greatest contribution and the attention to aesthetic dimensions had the least contribution in the set of teachers' motivational strategies. Therefore, to achieve successful results and improve students' learning, it is necessary to use all-round motivators, taking into account the special requirements of the new learning environment and the capacities that can advance students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic motivation
  • E-learning environment
  • Teachers' lived experiences
  • Elementary school