تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی است.
رویکرد پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی و جامعه پژوهش، کلیه کتاب‌های درسی پایه دوم ابتدایی و راهنماهای معلم هر کتاب بود. رویکرد برنامه درسی تلفیقی مضمون محور (مفهوم محور و مهارت محور) انتخاب شد. مفاهیم و مهارت‌ها از کتاب‌های درسی و اهداف هر درس از راهنماهای تدریس معلم استخراج شد و همزمان کدگذاری صورت گرفت. کدهایی که دارای زمینه‌ مشترک بوده‌اند در یک مقوله قرار گرفتند و مضامین تلفیقی برنامه درسی را تشکیل دادند که 16 مضمون (تم) تلفیقی شکل گرفت. مضامین به دست آمده عبارتند از: آب، ، نیکوکاری، دعا، نظم، نماز، زمان، مهارت آراستگی، همکاری و مشارکت،... سپس نمونه طرح درس تلفیقی تدوین شد.
یافته‌ها نشان داد مطالب و محتواهای درسی موضوعات مجزا کافی نیست و نیز به دلیل عدم وجود رابطه معنی‌دار بین محتوای دروس با زندگی و موقعیت‌های خارج از محیط آموزشی نیاز به برنامه درسی تلفیقی را محسوس‌تر می‌نماید. معلم ها با رویکرد تلفیقی در برنامه درسی آشنا نیستند و نیاز به راهنمای عمل برای اجرای رویکرد برنامه درسی تلفیقی مضمون محور احساس می شود که برای کاربرد در کلاس درس ایده بگیرند.

رویکرد تلفیق برنامه درسی مضمون مدار می‌تواند چتر تلفیق را بین همه کتاب‌های درسی بگستراند. تمامی مفاهیم و مهارت‌های تلفیقی پایه دوم ابتدایی استخراج و راهنمای عملی برای برنامه درسی پایه دوم ابتدایی تدوین شد. پیشنهاد می‌شود که اجرای برنامه‌ درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی طبق راهنمای تدوین شده در این پژوهش در دستور کار قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a practical guide of the integrated curriculum in the second grade of elementary school

نویسندگان [English]

  • Parisa Mahdizade dayo 1
  • Parvin Ahmadi 2
  • Parvin Samadi 2
1 the Master's Student of curriculum development. Alzahra University, Tehran, Iran
2 PhD of Curriculum Studies, Associate Prof, Department of educational administration and Planning, Faculty of Education & Psychology, University of Alzahra, tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to develop a practical guide for the integrated second grade elementary curriculum.
The research approach was qualitative content analysis method and the research community was all second grade elementary textbooks and the teacher's teaching guides. The theme-based integrated curriculum approach (concept-based and skill-based) was chosen. Concepts and skills were extracted from textbooks and the objectives of each lesson were extracted from the teacher's teaching guides and coded at the same time. Codes had a common theme were categorized and formed the combined themes of the curriculum. Which formed 16 combined themes. The themes were: water, , charity, prayer, order, saving, time, beauty skills, Collaboration and participation. Then a sample lesson plan was developed.

The findings showed that the course contents of separate subjects are not enough, and due to the absence of a meaningful relationship between the course content and life and situations outside the educational environment, the need for a consolidated curriculum is more noticeable. The teachers are not familiar with the integrated approach in the curriculum, and also the practice guide for the implementation of the theme-based integrated curriculum approach is felt to get ideas for an application in the classroom.

The theme-oriented curriculum approach can extend the curriculum integration umbrella among all textbooks. According to the findings of this study, it is suggested that the implementation of the integrated curriculum of the second grade of elementary school be on the agenda according to the guidelines developed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Development
  • Development of the practical guide
  • Integrated Curriculum
  • Elementary
  • Second Grade Elementary