تحلیل محتوای کتب متوسطه اول و دوم بر اساس توجه به مشارکت سیاسی و دینی (مطالعه موردی: کتب مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشنه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد مرند

2 گروه برنامه ریزی درسی استادیار داتشگاه آزاد مرند

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب متوسطه اول و دوم بر اساس توجه به مشارکت سیاسی و دینی (مطالعه موردی: کتب مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی) می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت از نوع کیفی و از لحاظ روش جمع آوری داده‌ها، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کتاب‌های درسی دوره اول و دوم متوسطه بود. کتاب‌های مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناسی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش چک لیست تحلیل محتوا است که روایی آن توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب پایایی مرکب 78/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و همچینی آزمون‌ خی دو، آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که در مولفه مشارکت سیاسی، بیشترین فراوانی مربوط به شرکت در راهپیمایی‌ها با 6 مورد و کمترین فراوانی مربوط به گرامیداشت مناسبت های انقلابی و مذهبی و عضویت در نهادهای سیاسی با 0 مورد است. در مولفه مشارکت دینی، بیشترین فراوانی مربوط به هزینه کردن در مراسمات مذهبی با 6 مورد و کمترین فراوانی مربوط به نماز جمعه، مراسم شب‌های احیا، اعیاد مذهبی، مراسم اعتکاف، برگزاری مراسم دینی در منزل، امر به معروف و نهی از منکر، پرداخت خمس و زکات و جهاد با 0 مورد می‌باشد. همچنین نتایج آزمون خی‌دو نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان توجه به مولفه‌های مشارکت سیاسی و دینی در کتب مورد مطالعه وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of First and Secondary Textbooks Based on Attention to Political and Religious Participation (Case Study: Social Studies and Sociology Textbooks)

نویسندگان [English]

  • zhila farahbakhsh 1
  • shahram ranjdust 2
1 Master's degree in Curriculum Planning, Marand Azad University
2 Curriculum planning department of assistant professor of Marand Azad University
چکیده [English]

The purpose of the research is to analyze the content of the books of the first and second year of high school based on attention to political and religious participation (case study: social studies and sociology books). The present study is qualitative in terms of applied purpose and descriptive in terms of content analysis in terms of data collection method. The statistical population of the present study was the textbooks of the first and second courses of high school. Books of social studies and sociology were considered as examples. The research tool is the content analysis checklist, whose validity has been confirmed by experts and its reliability has been estimated using the composite reliability coefficient of 0.78.For data analysis, descriptive statistics and x2 test, Friedman's test were used. The results showed that in the component of political participation, the highest frequency is related to participation in marches with 6 cases and the lowest frequency is related to commemorating revolutionary and religious occasions and membership in political institutions with 0 cases. In the component of religious participation, the highest frequency is related to spending money in religious ceremonies with 6 items and the lowest frequency is related to Friday prayers, revival night ceremonies, religious holidays, itikaf ceremonies, , zakat, and jihad with 0 itemsAlso, the results of the chi-square test showed that there is no significant difference between the amount of attention paid to the components of political and religious participation in the studied books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High school
  • political participation
  • religious participation