اثربخشی آموزش مجازی درس ریاضی بر خودکارآمدی، تفکرخلاق و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار گروه علوم تربیتی رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی درس ریاضی بر خودکارآمدی، تفکرخلاق و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان دختر پایه هشتم انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه هشتم شهر کرج در سال تحصیلی 1402- 1401بوده است. که از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای استفاده گردید و تعداد30 نفر از دانش‌آموزان یکی از مدارس که به صورت تصادفی انتخاب شده بود به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد خودکارآمدی بندورا(2000)، سنجش خلاقیت تورنس و مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا (1987) بوده است. برنامه مداخله با اجرای آموزش مجازی درس ریاضی برای گروه آزمایش طی هشت جلسه اجرا شد و گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی دریافت ننمود. داده‌های به‌دست آمده در سطح آمار توصیفی محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد که نمرات متغیرهای خودکارآمدی، تفکر خلاق و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان در گروه آزمایش با گروه کنترل از نظر آماری در سطح (05/0>P) تفاوت معناداری داشته است. نتایج پژوهش نشان‌داد که آموزش مجازی درس ریاضی بر خودکارآمدی، تفکر خلاق و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان گروه آزمایش مؤثر بوده است و آموزش مجازی درس ریاضی بر زیرمقیاس‌های خودکارآمدی، تفکر خلاق و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان اثر معناداری داشته است. بنابراین لازم است که استفاده از فناوری اطلاعات با طراحی نرم افزارهای مختلف برای آموزش درس ریاضی در مقاطع مختلف تحصیلی مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of virtual teaching of mathematics course on self-efficacy, creative thinking and responsibility of eighth grade female students

نویسندگان [English]

  • parvaneh mehrjoo 1
  • shahnaz soltani 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Philosophy of Education, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of History and Philosophy of Education, Payam Noor University, South Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of virtual teaching of math lessons on self-efficacy, creative thinking and responsibility of eighth grade female students. The research method was semi-experimental. The target population of this research included all eighth grade students in Karaj city in the academic year of 1401-1402. A staged cluster sampling method was used and 30 students from one of the schools that were randomly selected were randomly replaced in two experimental and control groups.The intervention program was implemented with the virtual training of mathematics lessons for the experimental group during eight sessions, The obtained data were analyzed at the level of descriptive statistics by calculating the mean and standard deviation and at the level of inferential statistics of covariance analysis that the scores of the variables of self-efficacy, creative thinking and responsibility of the students in the experimental group and the control group were statistically at the level of (P>0.05) had a significant difference. The results of the research showed that the virtual teaching of math lesson was effective on the self-efficacy, creative thinking and responsibility of the students of the experimental group, and the virtual teaching of the math lesson had a significant effect on the sub-scales of self-efficacy, creative thinking and responsibility of the students. Therefore, it is necessary that the use of information technology with the design of different software for teaching math lessons in different levels of education should be taken into consideration by educational officials and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual education
  • self-efficacy
  • creative thinking
  • responsibility