مطالعه پدیدارشناختی روش‌های یادگیری الکترونیکی همزمان و غیرهمزمان معلمان در دروس عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه پدیدارشناسی تجربه معلمان دروس عملی شهر تبریز از بکارگیری روش های یادگیری الکترونیکی همزمان و غیرهمزمان در دوران همه گیری ویروس کرونا است. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه آماری شامل معلمان دروس عملی شهر تبریز می باشد، بنابراین بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 21 نفر از معلمان دروس عملی شهر تبریز در خصوص تجربه شان از بکارگیری روش های یادگیری الکترونیکی همزمان و غیرهمزمان صورت گرفت. جهت دستیابی به اعتبار سوالات، از تجربیات معلمان باتجربه استفاده شد و برای حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده ها از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات بدون اینکه داده ها آسیبی ببینند استفاده شد و داده ها با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت تحلیل گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، 7 مضمون اصلی شامل برداشت های متفاوت از ضرورت آشنایی قبلی با محیط آموزش های الکترونیکی، نقاط ضعف آموزش های الکترونیکی همزمان و غیرهمزمان برای ارائه دروس عملی، نقاط قوت آموزش های الکترونیکی همزمان و غیرهمزمان برای ارائه دروس عملی، ارزشیابی دروس عملی در سیستم آموزش الکترونیکی، عوامل موثر بر عملکرد معلمان دروس عملی در آموزش الکترونیکی، تقلب در سیستم آموزش الکترونیکی و رسیدگی به درخواست ها به دست آمد که هرکدام از مضامین اصلی دارای چندین مضمون فرعی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of teachers' synchronous and asynchronous electronic learning methods in practical courses

نویسندگان [English]

  • Nadia Akbari 1
  • Hosseine Dehghanzadeh 2
  • Ali Imanzadeh 1
1 university of Tabriz
2 Faculty Member
چکیده [English]

The main goal of the research is to study the experience of teachers of practical lessons that using synchronous and asynchronous electronic learning methods during the corona virus epidemic. This research is qualitative and phenomenological. The statistical population includes teachers of practical lessons in Tabriz city. Therefore, based on the purposeful sampling method, semi-structured interviews were conducted with 21 teachers of practical courses in Tabriz city regarding their experience of using synchronous and non-synchronous electronic learning methods. To achieve the validity of the questions, the experiences of experienced teachers were used, and to ensure the reliability of the data, the method of repeated study, continuous comparison of data, summarization and categorization of information was used without harming the data, and the data were used It was analyzed by the method proposed by Smith. After analyzing the data, 7 main themes including different perceptions of the necessity of prior familiarity with the e-learning environment, the weaknesses of synchronous and asynchronous e-learning for providing practical lessons, the strengths of synchronous and asynchronous e-learning for providing practical lessons , evaluation of practical courses in electronic education system, effective factors on the performance of teachers of practical lessons in electronic education, fraud in electronic education system and processing of requests were obtained, each of the main themes had several sub-themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenological
  • eLearning
  • synchronous and asynchronous eLearning