شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اصلی ارزیابی کیفیت برنامه درسی کارورزی نظام تربیت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی - دانشگاه فرهنگیان

چکیده

زمینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اصلی ارزیابی کیفیت برنامه درسی کارورزی نظام تربیت معلم بود.

روش‌ها: روش پژوهش با رویکرد آمیخته از نوع (کیفی – کمی) بود. اطلاعات مورد نیاز به صورت هدفمند از 28 مقاله مستخرج از پایگاه‌های معتبر علمی داخلی (1390- 1400) و خارجی (1997-2021) و بر اساس معیارهای کیفی ورود و خروج به مطالعه، گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با الگوی هفت مرحله‌ای کوربین و اشتراوس (2008) و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، و در بخش کمی به منظور تعیین میزان اهمیت و اولویت ابعاد و مؤلفه‌های به دست آمده با روش آنتروپی شانون انجام شد. قابلیت اعتبار و اطمینان داده‌ها به ترتیب با روش بازخورد همتایان و توافق بین کدگذاران و آزمون کاپای کوهن انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌ها در بخش کیفی در 145 شاخص، 22 بُعد و 5 مؤلفه‌ اصلی: "سازوکارهای سیاستی و راهبردی"، "شایستگی‌های تخصصی و عمومی راهنمایان کارورزی"، "سازوکارهای مدیریت و رهبری امور کارورزی"، "سازوکارهای تحول و بهسازی امور کارورزی" و "دستاوردهای عملکردی" و در سه سطح مؤلفه‌های سیاست‌گذاری، کارکردی و پیامدی مقوله‌بندی و ارائه شدند. بر اساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه‌های اصلی؛ سازوکارهای مدیریت و رهبری امور کارورزی، شایستگی‌های تخصصی و عمومی راهنمایان کارورزی، سازوکارهای تحول و بهسازی امور کارورزی، سازوکارهای سیاستی و راهبردی، دستاوردهای عملکردی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: چارچوب نظری ارزیابی کیفیت برنامه درسی کارورزی، ابزار علمی مناسبی برای برنامه‌ریزی توسعه کیفیت برنامه درسی کارورزی نظام تربیت فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the main components of the evaluation of the quality of the internship curriculum of the teacher training system

نویسنده [English]

  • shahrbanoo khoshkab
teacher /Farhangeean university
چکیده [English]

Background and Objectives: The aim of the current research was to identify and prioritize the main components of the evaluation of the quality of the internship curriculum of the teacher training system.

Methods: The Methods of the research was a mixed method research (qualitative-quantitative). The required information was collected in a targeted manner from 28 articles extracted from valid scientific databases.Data analysis in the qualitative part with the seven-step model of Corbin and Strauss (2008) and open, axial and selective coding, and in the quantitative part in order to determine the importance and priority of the dimensions and components obtained with the Shannon entropy method done. The reliability and reliability of the data were determined by the method of peer feedback and agreement between coders and Cohen's Kappa test.

Findings: Findings in the qualitative section in 145 indicators, 22 dimensions and 5 main components: "policy and strategic mechanisms", "general and specialized competencies of internship guides", "management and leadership mechanisms of internship affairs", "transformation and improvement mechanisms" Internship matters" and "functional achievements" were categorized and presented in three levels of policy, functional and consequence components. Based on the Shannon entropy test results of the main components were prioritized

Conclusion: The theoretical framework for evaluating the quality of the internship curriculum provides a suitable scientific tool for planning the development of the quality of the internship curriculum in the education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • quality
  • curriculum
  • internship
  • mixed approach