موانع عدم تحقق اهداف برنامه درسی فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران

2 دانشگاه شاهد

چکیده

زمینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع عدم تحقق اهداف برنامه‌درسی فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی از دید جامعه آماری، کلیه آموزگاران برگزیده شهرستان‌های استان تهران در سال تحصیلی 1402-1401 صورت گرفت.

روش‌ها: روش پژوهش، توصیفی بوده که در خلال آن از روش پیمایشی، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران برگزیده شهرستان‌های استان تهران بود، که تعداد آن‌ها بالغ بر150 نفر بود. نمونه لازم از جدول کرجسی و مورگان با اطمینان 95 درصد، 108 نفر با روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و طی برنامه spss تحلیل داده‌ها انجام شده است. از آزمون‌های شاخص‌های تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی آزمون»، استفاده شده است. روایی ابزار از دید متخصصان و پایایی آن نیز حسب آلفای کرونباخ با ضریب 933/0 تامین شده است.

یافته‌ها: در این پژوهش طبق مبانی نظری موانع در محورهای معلم، برنامه درسی و مدرسه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها حاکی از وجود تفاوت معنادار در رتبه بندی موانع سه گانه عدم تحقق اهداف برنامه درسی فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی از دید آموزگاران برگزیده شهرستان‌های استان تهران می‌باشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عوامل تاثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه درسی فارسی و نگارش، به ترتیب شامل؛ مدرسه، آموزگار، برنامه درسی، با میانگین‌های رتبه‌ای 49/2، 96/1 و 56/1 بوده است. موانع ناشی از مدرسه، مهم‌ترین مانع در عدم تحقق اهداف برنامه‌درسی مذکور شناسایی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Obstacles of non-fulfillment of the goals of the Persian curriculum and the writing of the second year of elementary school

نویسندگان [English]

  • Zulikha Naderi 1
  • Mahdi Sobhaninejad 2
1 Shahed University of Tehran
2 Shahed University
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the obstacles of not realizing the goals of the Persian curriculum and writing the second primary course from the point of view of the statistical society, all selected teachers of the cities of Tehran province in the academic year of 1402-1401.

The research method, a descriptive survey type, has been used. The statistical population of the research included all selected teachers of the cities of Tehran province, whose number was more than 150 people. Necessary sample, 108 people were selected. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, and the data analysis was done using the spss program. Descriptive analysis and inferential analysis of test indicators have been used. The validity of the tool from the point of view of experts and its reliability is also provided by Cronbach's alpha with a coefficient of 0.933.In this research, obstacles in the areas of teacher, curriculum and school have been investigated. The research shows that there is a significant difference in the ranking of the three obstacles of not realizing the objectives of the Persian curriculum and writing in the second year of elementary school.The results showed that the factors influencing the failure to achieve the goals of the Persian curriculum and writing, respectively, include; School, teacher, curriculum, with average ratings of 2.49, 1.96 and 1.56. Obstacles caused by the school have been identified as the most important obstacle in not achieving the goals of the mentioned curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goals of the curriculum
  • the second year of elementary school
  • Farsi and writing
  • Obstacle