بررسی رابطه بین سواد رسانه‏ ای با پرخاشگری فضای سایبری و تفکرانتقادی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران ایران

2 کارشناسی ارشد بهسازی منابع انسانی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سواد رسانه‌ای با پرخاشگری فضای سایبری و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است و از آن جا که رابطه سه متغیر را بررسی می‌کند از نوع همبستگی نیز می‌باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1402 می باشد که دویست نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه: پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه‌ای (فلسفی، 1393)، پرسشنامه پرخاشگری فضای سایبری و پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی که شامل (میانگین، میانه، نما و انحراف استاندارد و ...) همچنین برای فرضیات تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیر و ضریب همبستگی پیرسون R و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره به طور کلی نشان داد که بین سواد رسانه ای با پرخاشگری فضای سایبری و تفکرانتقادی درسطح 0/000 معنادار می باشد. همچنین بین مولفه های سواد رسانه ای( سنجش درک محتوای پیام، سنجش آگاهی ازاهداف پنهان پیام ها و سنجش تجزیه وتحلیل پیام ها) با پرخاشگری فضای سایبری وتفکرانتقادی درسطح P≤0/01 رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relation between media literacy and cyber aggression and critical thinking among student of Tabriz university

نویسندگان [English]

  • maryam marandi heydarloo 1
  • ayda rezaei 2
1 Education department farhangian university Tehran Iran
2 M.A in human resource empoerment
چکیده [English]

The purpose of this study is investigation of relation between. Media literacy and syber aggression and critical thinking among Tabriz University students.The purpose of this study is investigation of relation between. Media literacy and syber aggression and critical thinking among Tabriz University students.The statistical Society of the present study is all students of Tabriz University in the academic year1402 and 200 students were selected az sample three types of questionnaires were used for data collection: Media Literacy (Falsafi, 1393), Cyber Aggression, Ritex Economic Thinking. Results of multi variable variance analysis generally showed that there is a significant relationship between media literacy and cyber aggression and critical thinking in 0/000 level. there is also a significant relationship between the components of media literacy with cyberspace aggression and critical thinking in (p≤0/01) level.here is also a significant relationship between the components of media literacy with cyberspace aggression and critical thinking in (p≤0/01) level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • cyber aggression
  • critical thinking