اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فیروز محمودی

علوم تربیتی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

firoozmahmooditabrizu.ac.ir
+989104002681
0000-0002-4617-348X

h-index: 7  

سردبیر

دکتر یوسف ادیب

مطالعات برنامه درسی استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

adibtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر داود معصومی

University of Gävle

www.hig.se/DavoudMasoumi
davoud.masoumihig.se

دکتر محمدرضا سرکار آرانی

Professor of Teacher Education, Department of Educational Sciences, Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University

www.educa.nagoya-u.ac.jp/en/faculty/arani/index.html
araninagoya-u.jp

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن آیتی

دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه علوم تربیتی

cv.birjand.ac.ir/ayati/fa
ayati_mohsenyahoo.com

دکتر یوسف ادیب

مطالعات برنامه درسی استاد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

adibtabrizu.ac.ir

دکتر مقصود امین خندقی

دانشگاه فردوسی مشهد

aminkhandaghium.ac.ir
0000-0003-2511-5712

دکتر رحیم بدری گرگری

استاد دانشگاه تبریز

badri_rahimyahoo.com
0000000171966601

دکتر کیومرث تقی پور

علوم تربیتی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

taghipourtabrizu.ac.ir
0000-0001-6799-7720

دکتر محمدعلی رستمی نژاد

علوم تربیتی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/file/download/teachersInfo/1548436066-cv1397english.pdf
marostamibirjnad.ac.ir

دکتر فرهاد سراجی

مطالعات برنامه درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران

ltr.basu.ac.ir/~fseraji
fserajibasu.ac.ir

دکتر اسکندر فتحی آذر

دانشگاه تبریز

simap.tabrizu.ac.ir/homepage/e-fathiazar/?lang=en-gb
e-fathiazartabrizu.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه بوعلی سینای همدان

ltr.basu.ac.ir/~siroosghanbari
s.ghanbaribasu.ac.ir
0000-0002-2541-693X

دکتر بهروز مهرام

مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

bmahramum.ac.ir
0000-0003-2072-595X

دکتر شهرام واحدی

University of Tabriz

vahedi117yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر حسین دهقان زاده

استادیار دانشگاه تبریز

dehganzadehtabrizu.ac.ir