نویسنده = فیروز محمودی
طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-57

10.22034/cjpj.2021.13631

یوسف ادیب؛ سعیده زارع؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری