رابطه میزان اعتیاد اینترنتی با اهمال کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری مطالعات برنامه‌درسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه میزان اعتیاد اینترنتی با اهمال کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان متوسطه انجام پذیرفت.
روش ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ هدف را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان به تعداد 14543 نفر در سال تحصیلی 98-99 تشکیل می‌دهند که از بین آنها و براساس جدول کرجسی مورگان 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. در ادامه جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسشنامه تعلل‌ورزی تحصیلی سواری استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار spss23 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد، مؤلفه‌های اعتیاد به اینترنت(مشکلات اجتماعی، تأثیر بر عملکرد، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چت‌روم و بی‌توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی) قادر است، تعلل‌ورزی تحصیلی نوجوانان دختر را به صورت مثبت و بهزیستی روانی را به صورت منفی و معناداری پیش‌بینی نماید.

نتیجه گیری: بنابراین وقتی دانش‌آموزان به استفاده از اینترنت گرایش شدیدی پیدا می‌کنند و ساعات زیادی به پرسه‌زدن در فضای مجازی اختصاص می‌دهند، از میزان حساسیت‌شان به ‌عملکرد تحصیلی و همچنین ارتباطات و تعاملات اجتماعی شان کاسته شده و به تبع آن بهزیستی روان‌شناختی‌ آنان تحت تأثیرات منفی این پدیده واقع گشته و همچنین پدیده ای تحت عنوان اهمال کاری تحصیلی در آنان به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Internet addiction and academic procrastination and psychological well-being of high school students

نویسنده [English]

  • saeid sharifirahnmo
PhD Student in Curriculum Studies, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

 Background and Objectives: The aim of this study was to identify the relationship between Internet
addiction and academic procrastination and psychological well-being of high school students.
Methods: This research is a descriptive correlation in terms of applied purpose and in terms of nature
and method. The target population is all 14543 female high school students in Hamedan in the
academic year of 1998-99, from which 384 people were selected based on Krejcie Morgan table using
multi-stage cluster sampling method. In order to collect the required data, Yang Internet Addiction
Questionnaire, Reef Psychological Welfare Questionnaire and riding academic procrastination
questionnaire were used. To analyze the data, Pearson correlation test was used. Multiple variance and
regression were used in spss23 software environment.
Findings: The results showed that the components of Internet addiction (social problems, impact on
performance, lack of control, morbid use of Chat Room and neglect of job and educational duties) are
able to positively delay the academic procrastination of female adolescents and psychological wellbeing in the form of Predict negatively and meaningfully.
Conclusion: Therefore, when students have a strong tendency to use the Internet and spend many
hours surfing in cyberspace, their sensitivity to academic performance as well as their social
interactions and interactions decreases, and consequently their psychological well-being is negatively
affected by this. A phenomenon has occurred and there is also a phenomenon called academic
procrastination in them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • academic procrastination
  • psychological well-being
  • high