تجارب زیسته دبیران از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان‌ انگلیسی در مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 هیات علمی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف توصیف ادراک و تجارب زیسته معلمان زبان ‌انگلیسی از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان‌ انگلیسی در مقطع متوسطه شهر تبریز انجام یافته است. رویکرد مطالعۀ حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان در پژوهش، کلیه معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطۀ اول شهر تبریز در نواحی 5 گانه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع نظری داده ها (18 نفر) ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه سازمان یافته گردآوری شد. روایی پژوهش حاضر از نوع روایی درونی بود که بدین منظور آنالیز داده ها توسط پژوهشگران به منظور بازسازی واقعیت انجام گردید. سپس داده ها و تفسیر از آن ها در اختیار خود معلمان که به عنوان شرکت کننده در پژوهش بودند قرار گرفت تا صحت داده ها و تفسیر از آن را تایید بکنند. برای افزایش پایایی پژوهش، مصاحبه ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنمایی های لازم و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی انجام می گرفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از روش اسمیت استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که علل اصلی ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی شامل: ناکارآمدی ساختاری نظام آموزشی زبان انگلیسی؛ ناکارآمدی کتب درسی زبان انگلیسی؛ ناکارآمدی دانش آموزان؛ ناکارآمدی معلمان؛ ناکارآمدی مدرسه؛ ناکارآمدی اولیا؛ ناکارآمدی مسئولین؛ ناکارآمدی رسانه و راهکارها بودند که این تم‌ها برگرفته از 75 مضمون می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers lived experiences about the reasons for the inefficiency of teaching English in high school

نویسندگان [English]

  • davoud tahmasebzadeh sheikhlar 1
  • Kiumars Taghipour 2
  • parvin ghsemian 3
2 دانشگاه تبریز
3 tabriz
چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this study was to describe the perceptions and lived experiences of English language teachers about the inefficiency of English language teaching in high school in Tabriz.
Methods: The present study is qualitative and has been done with a descriptive phenomenological approach. Participants in the study were all English language teachers in the first secondary school of Tabriz in 5 districts that were selected by purposive sampling method and its volume continued according to the nature of qualitative research until the theoretical saturation of the data (18 people). Data were collected through semi-organized in-depth interviews. The validity of the present study was internal validity, for which data analysis was performed by researchers to reconstruct reality. The data and their interpretation were then provided to the teachers themselves who participated in the study to confirm the accuracy of the data and its interpretation. To increase the reliability of the research, the interviews were conducted with a previous program in a suitable atmosphere and observing the interview conditions with the necessary guidelines and away from bias and personal opinion. Smith (1995) method was used to analyze the data.
Findings: Data analysis showed that the main causes of inefficiency of English language teaching from the perspective of English teachers include structural inefficiency of the English language teaching system; English textbook inefficiency; Student inefficiency; Teacher inefficiency; Parental inefficiency; The inefficiencies of the authorities and the media and the solutions were that these themes are derived from 75 themes.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that in order to improve the conditions of English language teaching in high school, the structure of the educational system and its elements should be changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experiences
  • teachers
  • English language
  • teaching inefficiency