روایتی سه سویه از برنامه درسی مقطع ابتدایی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده

شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ تعطیلی مدارس و به دنبال آن آموزش با استفاده از فضای مجازی را گسترش داد. در این میان دانش آموزان، والدین و معلمان که بیشترین تاثیر و ارتباط را با نظام آموزشی دارند با چالش‌های مختلفی در آموزش مجازی در دوران کرونا مواجه بودند. این پژوهش با هدف درک مزایا و معایب ، چالش‌ها و همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات این سه گروه در خصوص آموزش های مجازی انجام گرفت.
جامعه پژوهش تمامی معلمین، والدین و دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کلات بودند. ابتدا مدارس ابتدایی به دو گروه نیمه برخوردار و نا برخوردار تقسیم و سپس از هر دسته ۶ دانش آموز ۶ معلم 6 ولی انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساخت مند داده‌ها گردآوری گردید. مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها نشانگر مزایایی همچون همسو شدن با پیشرفتهای فناوری، بهره مندی از شیوه‌های متنوع تدریس و ارتقای خود راهبری دانش آموز و معایبی همچون نبود امکانات، ناآگاهی از شیوه های صحیح آموزش در فضای مجازی بود. چالش های عمده سه گروه مد نظر در پژوهش، مشکلات اینترنت و نبود تجهیزات کافی، عدم آشنایی با فرآیند کار در فضای مجازی، ارزشیابی در فضای مجازی و عدم بازخورد کافی جهت رفع اشکال دانش آموزان عنوان شد. همچنین راهکارهایی همچون استفاده از آموزش معکوس، آگاه نمودن اولیا وفراهم نمودن فرصت مشارکت فعال آنان، جذاب نمودن محتواهای تولیدی نیز جهت اثربخشی آموزش های مجازی مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The triangular narrative of the elementary school curriculum in the corona

نویسندگان [English]

  • samaneh sahebi 1
  • tahereh rozeh 1
  • faezeh elyasi 2
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Faculty of Educational Sciences and Psychology, azad University of sari, Iran
چکیده [English]

The coronavirus outbreak in 2020 led to the closure of schools and the subsequent expansion of cyberspace education. Meanwhile, students, parents, and teachers who have the most impact and relationship with the education system faced various challenges in e-learning in the Corona era. This study was conducted to understand the advantages and disadvantages, challenges and receiving comments and suggestions of these three groups regarding virtual education. The study population was all teachers, parents, and elementary school students in Kalat city. First, primary schools were divided into two groups, semi-privileged and non-privileged. Then six students, six teachers from each group were selected, and data were collected through semi-structured interviews. Interviews were analyzed using the content analysis method. The findings showed advantages such as adapting to technological advances, benefiting from various teaching methods, and promoting student self-direction, and disadvantages such as lack of facilities and ignorance of the correct teaching methods in cyberspace. The main challenges of the three groups considered in the research were Internet problems and lack of sufficient equipment, lack of familiarity with the work process in cyberspace, evaluation in cyberspace, and lack of adequate feedback to fix students' problems. Strategies such as using reverse education, informing parents and providing opportunities for their active participation, making production content attractive were also proposed for the effectiveness of virtual education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • corona
  • elementary students
  • teacher