تدوین راهنمای عمل برنامه‌درسی تلفیقی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار برنامه درسی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

در عصر تکنولوژی یادگیرنده باید کاربرد آموخته‌ها را در زندگی ببیند. اما برنامه‌درسی موضوع‌محور پاسخگوی این نیازها نیست. با توجه به مزایای برنامه‌درسی تلفیقی بسیاری از نظام‌های تعلیم و تربیت به تلفیق روی آورده اند. در طراحی برنامه‌درسی ایران تلفیق به طور نظری در سند برنامه‌درسی ملی مطرح است در صورتی که باید در سطح کلاس درس عملی شود. بدین منظور لازم است معلمان، دانش و مهارت کافی را نسبت به برنامه‌درسی تلفیقی بدست آورند. از این رو، این پژوهش درصدد است با تدوین راهنمای عمل برنامه‌درسی تلفیقی گامی به سوی افزایش آگاهی آموزگاران درباره اجرای برنامه‌درسی تلفیقی بردارد.
در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش کتاب‌های درسی و کتاب‌های راهنمای معلم پایه چهارم ابتدایی بود. به منظور اعتبارسنجی، از مصاحبه نیمه‌ساختارمند استفاده شد. جامعه پژوهش معلمان پایه چهارم ابتدایی استان گلستان شهرستان کلاله بودند. 12تن از این معلمان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه، یافته ها در اختیار معلمان قرار گرفت تا اعتبار مصاحبه‌ی انجام شده تایید گردد.
مضامین بدست آمده عبارتند از: توانا باش- ما و دیگران- طبقه‌بندی و مقایسه داده‌ها- جهان زیبا- اندازه‌گیری کن- خلاق شو- خدای مهربان را بهتر بشناس- ایران عزیز- نام‌آوران علمی، ادبی و مذهبی- اقتصاددان کوچک- محله- سلامت باش
مهارت‌ها و مفاهیم پایه چهارم ابتدایی مضامین تلفیقی را تشکیل می‌دهند. طبق نظر معلمان امکان اجرای راهنمای عمل تدوین شده در کلاس درس وجود دارد و می تواند بر تعمیق یادگیری کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a practical guide for the integrated fourth grade elementary curriculum and validating it from the teachers’ point of view

نویسندگان [English]

  • Narges Mirshekar 1
  • Parvin Ahmadi 2
  • Parvin Samadi 2
1 M.A in Curriculum, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the age of technology, the learner must see the application of what he has learned in life. Due to the benefits of integrated curriculum, many education systems have turned to integration. In the curriculum design of Iran, integration is theoretically proposed in the national curriculum document, if it should be implemented at the classroom level. For this purpose, it is necessary for teachers to acquire sufficient knowledge and skills regarding integrated curriculum. Therefore, this research is trying to take a step towards increasing the awareness of teachers about the implementation of integrated curriculum by compiling the integrated curriculum practice guide.
In this research, qualitative approach and content analysis method were used. The research community was textbooks and teacher's manuals of the fourth grade. In order to validate, a semi-structured interview was used. The research population was the fourth grade primary teachers of Golestan province, Kalaleh city. 12 of these teachers were selected by purposive sampling method. After conducting the interview, the findings were provided to the teachers to confirm the validity of the conducted interview.
The obtained themes are: be able - us and others - data classification and comparison - beautiful world - measure - be creative - know the merciful God better - dear Iran - scientific, literary and religious names - small economist - neighborhood - be healthy
According to the opinion of the teachers, it is possible to implement the action guide compiled in the classroom and it can help to deepen learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "curriculum practice guide"
  • " Integrated curriculum"
  • "primary school"
  • " Fourth grade"
  • "Curriculum development"