مقایسه اثر بخشی روش آموزش حضوری و مجازی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ، پردیس فارابی، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر روش آموزش حضوری و مجازی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی مدرسه فرهنگ در شهر قم بود.

روش ها: روش پـژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است کـه در پـژوهش حاضـر روش نمونـه گیـری به صورت غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بـوده و روش جـایگزینی دانش آموزان در گـروه‌هـای آزمایش به صورت تصادفی بوده است. بر همین اساس، از طرح پژوهش نوع پیش آزمون-پس آزمون استفاده شده است. و داده های تحقیق از طریق آزمون محقق ساخته ، یادگیری و یادداری در درس فارسی را مورد مطالعه قرار داده و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS22 صورت پذیرفت.

یافته ها: یافته ها نشان می‌دهد که در پـیش آزمـون بـین میـزان گروه کنترل پیشرفته چرخشی یادگیری دو گروه آموزش حضوری و مجازی تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود، ولـی در پـس آزمـون بین میزان یادگیری گروه حضوری با میزان یادگیری گروه مجازی تفـاوت معنـاداری مشـاهده می‌شود. به همین ترتیب بین میزان یادداری گروه مجازی با میزان یـادداری گـروه حضـوری تفاوت معناداری مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت گه یادگیری مجازی بـه شـرط اجرای درست می‌تواند بر میزان یادگیری تأثیر مثبتی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of face-to-face and virtual education methods on learning and retention of primary school male students in Qom.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nasseri 1
  • Mohammad Javadipour 2
  • Mohammad Movahhedi 3
1 Master of Curriculum Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master of Educational Management, Farabi Campus, University of Tehran, Iran,
چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this research is the comparison of the impact of the face-to-face and the virtual education methods on learning and retention of primary school male students in Farhang School.

Methods: The present research method is quasi-experimental.
It is worth mentioning that in the present study, the sampling method was non-random (available and voluntary) and the method of replacing students in experimental groups was random. The research data were studied through a researcher-made test, learning and retention in Persian lessons and the data were analyzed using SPSS 22 software.

Findings: Accordingly Pre-test, post-test research design was used.
The results show that in Pre-test there is not significant difference between Rotational learning of advanced control group of both face to face and virtual education but in Post-test there is significant difference between learning of face to face group and virtual group.
Similarly, there is a significant difference between the retention rate of the virtual group and the retention rate of the face to face group.

Conclusion: According to the findings it can be concluded that virtual learning when implemented properly can have a positive effect on learning rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • virtual learning
  • face to face learning
  • retention
  • virtual education