جایگاه برنامه درسی پنهان بر تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش برنامه درسی پنهان بر تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر در دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر کاربردی و از آنجا که رابطه بین سه متغیر را بررسی می‌کند از نوع همبستگی است.
روش ها: جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی دهم شهرستان بوکان هستند، در این تحقیق براساس فرمول کوکران235 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی دهم شهرستان بوکان به عنوان نمونه و به صورت نمونه‌گیری خوشه-ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های برنامه درسی پنهان تقی‌پور و غفاری(1389)؛ تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران(2010) و مقیاس یادگیری خودراهبر در دانش‌آموزان فیشر و همکاران(2001) استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین برنامه درسی پنهان با تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر رابطه معناداری وجود دارد و برنامه درسی پنهان توانایی پیش بینی تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر را دارد.
نتیجه گیری: بین برنامه درسی پنهان با تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of hidden curriculum on referral thinking and self-directed learning in students

نویسندگان [English]

  • Srwa Nazeri
  • Hosain Baghaei
Azad university of Tabriz
چکیده [English]

Background and Objectives: The main purpose of this study was to determine the role of hidden curriculum on referral thinking and self-directed learning in students. The present study is applied and because it examines the relationship between the three variables is of the correlation type.
Methods: The statistical population includes all tenth grade female students in Buchan city. In this study, based on Cochran's formula, 235 tenth grade female students in Buchan city were selected as a sample by sampling multi-stage clusters. Were. To collect information from Taghipour and Ghaffari Hidden Curriculum Questionnaires (2010); Ehring et al.'s (2010) reference thinking and self-directed learning scale were used in Fisher et al.'s (2001) students. Research data were analyzed by regression analysis using SPSS 23 software.
Findings: The results showed that there is a significant relationship between hidden curriculum with referral thinking and self-directed learning and hidden curriculum has the ability to predict referral thinking and self-directed learning.
Conclusion: There is a significant relationship between hidden curriculum and referral thinking and self-directed learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Hidden curriculum"
  • "referral thinking"
  • "self-directed learning"