عوامل موثر بر مشارکت فعال والدین در امر آموزش و پرورش و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/cipj.2022.52033.1044

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ حسین استادحسنلو


تحلیل پدیدارشناسانه‌ی تجارب زیسته آموزگاران از چالش‌های آموزش در مدارس ابتدایی عشایری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 33-49

10.22034/cjpj.2021.49035.1016

محسن فرمهینی فراهانی؛ سیدهادی مدنی؛ احد عظیمی آقبلاغ


طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-57

10.22034/cjpj.2021.13631

یوسف ادیب؛ سعیده زارع؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری


ارزشیابی وضعیت اجرای آموزش در دوره متوسطه اول شهر تبریز براساس ابعاد برابری دیجیتالی در شرایط کرونایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/cipj.2022.52254.1049

کیومرث تقی پور؛ فهیمه اکبری؛ مریم نوظهوربخشایش