تحلیل پدیدارشناسانه‌ی تجارب زیسته آموزگاران از چالش‌های آموزش در مدارس ابتدایی عشایری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 33-49

10.22034/cjpj.2021.49035.1016

محسن فرمهینی فراهانی؛ سیدهادی مدنی؛ احد عظیمی آقبلاغ


طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-57

10.22034/cjpj.2021.13631

یوسف ادیب؛ سعیده زارع؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری


تجارب زیسته دبیران از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان‌ انگلیسی در مقطع متوسطه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-21

10.22034/cipj.2022.48213.1015

داود طهماسب زاده شیخلار؛ کیومرث تقی پور؛ پروین قاسمیان